icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for østre del av Kaja-området.

Ås kommunestyre har i møte 23.11.2011, sak 63/11, vedtatt ovennevnte reguleringsplan. Hensikten med planarbeidet har vært å utforme et oppdatert plandokument for å kunne håndtere endring og utvikling innenfor et sentralt beliggende boligområde med innslag av karakteristisk atriumbebyggelse fra 1960- og 70-tallet.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås. Klagefristen er tre uker etter at dette brevet er mottatt. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

 

Vedlegg:

 
-          Utskrift av møtebok
-          Saksframlegg
-          Reguleringsplankart
-          Reguleringsbestemmelser