icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Bostøtte

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.  Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker

  Målgruppe

  Hvem kan få bostøtte:

   

  • Alle som er over 18 år kan søke bostøtte, med unntak av studenter uten barn med rett til lån fra Statens lånekasse og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste. Disse gruppene har egne ordninger som skal dekke utgifter til bolig.
  • Dersom du er under 18 år og har egne barn, kan du søke.
  • Du kan også søke dersom du er student uten barn og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring.
  • Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke retten til bostøtte.

  Det kan ikke søkes om bostøtte dersom man bor i institusjon (sykehjem, aldershjem og lignende).

   

  Kriterier/vilkår

  Det stilles krav til husstanden, boligen og den samlede inntekt. Det er månedlige vedtak og søknadsfristen er den 25. i hver måned. Søker må være registrert i Folkeregisteret som bosatt innen første dag i den måneden det søkes bostøtte for.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Mer om bostøtte på Husbankens hjemmeside

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Skjema fås ved henvendelse til servicetorget.  Servicetorget gir informasjon og veiledning i utfylling av søknaden og frister. Det må vedlegges dokumentasjon av utgifter til husleie. Vedtak om bostøtte sendes fra Husbanken til søker. Dersom du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.. Klagen sendes til servicetorget.  

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Service- og kommunikasjon
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:servicetorget@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1

  Kontaktpersoner

  Navn:Rita Herrem
  Tittel:Konsulent
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:rita.herrem@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-01-10 10:50