icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Dagtilbud for personer med funksjonshemning

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og sosial

  Beskrivelse

  Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

  Dagtilbudet er organisert i Helse- og sosialetaten. Vi kan tilby opplevelser i følgende omgivelser:

  De nye ideers rom
  Klikk her for mer informasjon

  Kjøkkenet
  Klikk her for mer informasjon
   
  Det Røde rommet
  Klikk her for mer informasjon 
   
  Rosenrommet
  Klikk her for mer informasjon

  Sansegangen
  Klikk her for mer informasjon
   
  Lavendelrommet
  Klikk her for mer informasjon 

  Det Hvite rommet
  Klikk her for mer informasjon

  Det Store rommet
  Klikk her for mer informasjon

  Er du interessert i mer informasjon om dette, se denne linken til Norske sanserom.

  Formål
  Vår målsetting er å gi hver enkelt bruker gode opplevelser og glede i hverdagen ut fra de gitte rammebetingelser. Vi vil at Dagtilbudet skal være opplevelsenes og mulighetenes sted!

  Dette innebærer:

  • At du blir møtt på dine premisser så langt det lar seg gjøre
  • At du gis mulighet til å erfare ulike opplevelser og aktiviteter, samspill og kommunikasjon

  Tjenesten omfatter

  • Opplevelser, stemninger og aktiviteter som stimulerer nysgjerrighet og skaperglade
  • Mulighet for avspenning og hvile

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

  Voksne personer med funksjonshemminger.

  Dagtilbudet  tilbyr tjenester til innbyggere i Ås kommune som har en funksjonshemning og/eller har behov for sansestimulerende aktiviteter.

  Kriterier/vilkår

  Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

  Du bor i Ås kommune og har funksjonshemming og/eller behov for sansestimulering.

  Retningslinje for tildeling av tjenester/utlån av sanserom ved Dagtilbudet for personer med funksjonshemninger.

  Pris for tjenesten

  For tiden kreves ingen egenandel.
  Priser for øvrige leietagere, kontakt Dagtilbudet.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven
  Sosialtjenesteloven §3-1

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  Sosialtjenesteloven §4-3

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Serviceerklæring for Dagtilbud for personer med funksjonshemning
  Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Dagtilbud for personer med funksjonshemning
  Telefon:64 96 21 54
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Moerveien 10, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og sosialetaten
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-03-13 09:49