icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Flyktninger - bosetting og integrering

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Flyktninger

  Tema

  - Bosetting og integrering

  Beskrivelse

  Tjenesten har ansvar for å bidra til bosetting og inkludering av nyankomne flyktninger i Ås kommune.

  Formål:
  Vi ønsker å legge til rette for en vellykket bosetting og integrering av flyktninger ved å: 

  • Gi informasjon om kommunen og kommunale tjenester til nyankomne flyktninger
  • Koordinere samarbeid med arbeidsgrupper/mottaksteam som sørger for praktisk gjennomføring når det kommer nye flyktninger
  • Bidra til kontakt med helsetjenester, deriblant fastlege
  • Hjelpe til med søknad om barnehageplass
  • Formidle kontakt mellom familie og skole
  • Hjelpe til med søknad om startlån og boligtilskudd
  • Gi økonomisk veiledning og rådgivning
  • Henvise til riktig instans ved ulike behov
  • Rekruttere og formidle kontakt med flyktningguider

  Målgruppe

  Personer som etter kommunale vedtak og avtale med IMDI og Fylkesmannen i Akershus,  skal bosettes i Ås kommune

  Kriterier/vilkår

  • IMDI og Fylkesmannen i Akershus anmoder kommunen om bosetting av et bestemt antall flyktninger
  • Formannskapet fatter vedtak om antall flyktninger som skal bosettes i Ås kommune.
  • NAV Ås og flykningetjeneste gjennomfører antall vedtatte bosettinger etter avtale med IMDI.
  • Bosatte personer kan forvente å få bistand til å framskaffe bolig, økonomisk støtte til etablering/livsopphold gjennom NAV og flyktningetjeneste.
  • Bosetting etter avtale med IMDI kan gi grunnlag for deltagelse i introduksjonsprogram og/eller norskopplæring
  • Vi forventer at bosatte personer følger tilbudet for å komme i arbeid, eller ordinær utdanning, og bli selvstendig raskest mulig.
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Introduksjonsprogram for ny ankomne innvandrere
  Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2004 og er obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

  Målet med programmet er å føre den enkelte flyktning/deltaker raskest mulig fram til aktiv deltakelse i ordinært samfunns-, utdannings- og arbeidsliv. Deltakeren skal starte i programmet innen 3 måneder vedkommende er bosatt i Ås kommune.

  I Ås får deltakerne i introduksjonsprogrammet norsk- og samfunnsundervisning på Ås ungdomsskole og voksenopplæring. Etter at deltakerne kan kommunisere på enkel norsk skal norskundervisningen kombineres med to dager i språkpraksis. En språkpraksis er en utplassering på en arbeidsplass hvor deltakerne får praktisert norsk og får kjennskap til norsk arbeidsliv. Her er deltakerne fram til de får tilbud om å avlegge språkprøve, eller en evaluering foretatt av norsklærer på språknivå.

  I sluttfasen kan introduksjonsprogrammet inneholde forberedende kurs til arbeidslivet, arbeidspraksis eller forberedelse til videre utdanning.

  Introduksjonsprogrammet varer inntil 2 år, skal være fulltid og heltid (dvs. normalt arbeidsår) og utløser en introduksjonsstønad på 2 x Folketrygdens grunnbeløp. For personer under 25 år vil det bli utløst introduksjonsstønad på 2/3 av full stønad.

  Ugyldig fravær medfører trekk i stønad..

   

  For nærmere informasjon, se Lovdata her:

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=introduksjonsloven

   

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

   

  Praktiske oppgaver i forbindelse med bosetting:

  • NAV og flyktningetjenesten tar imot skriftlige og muntlige henvendelser.
  • NAV og flykningtjensten fatter vedtak etter lov om introduksjonsprogram og norskopplæring for voksne innvandrere.  
  • Søknader om økonomisk bistand behandles av NAV og flyktningtjenesten.
  • Søknad om bolig behandles av boligtildelingsutvalget.  
  • Søknad om norskopplæring behandles av Ås ungdomsskole og voksenopplæringen.
  • Klager. Det er formell klageadgang på de deler av tjenesten som er gitt etter særlov. Ved annen klagebehandling følges kommunale rutiner. Du kan få veiledning og hjelp til klagebehandling av Nav Ås og flyktningtjenesten.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  • Kontakt NAV og flyktningtjenesten i kommunen
  • Fyll ut søknadsskjema for den tjenesten du ønsker. Skjema får du på servicetorget eller hos NAV og flyktningtjenesten. De vil kunne veilede deg i utfylling av skjemaene.
  • Det er ingen tidsfrister for søknadene
  • NAV og flyktningtjenesten tar imot skriftlige og muntlige henvendelser.
  • Søknader om økonomisk bistand behandles av Nav Ås og flyktningtjenesten.
  • Søknad om bolig behandles av boligtildelingsutvalget.
  • Søknad om norskopplæring behandles av voksenopplæringen.
  • Klager. Det er formell klageadgang på de deler av tjenesten som er gitt etter særlov. Ved annen klagebehandling følges kommunale rutiner. Du kan få hjelp til klagebehandling av flyktningkonsulenten,.

  Merknader

  • Flyktningtjenesten er organisert sammen med NAV.
  • Flyktningtjenesten samordner tilbudet. Flere etater/enheter leverer deler av tjenesten. 
  • Besøksadresse: Moerveien 2
   Telefon: 55 55 33 33
   Kontakt personer: 
   Anders Glette
   (flyktningekonsulent)
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:NAV Ås og flyktningetjeneste
  Telefon:64 96 22 01
  Epost:randi.falao@nav.no
  Nettadresse:http://www.as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-08-12 09:30