icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Gebyrregulativ etter matrikkelloven

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2019

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven for Ås kommune for året 2019

 

Vedtatt av Ås kommunestyre 12.12.2018.

Gjelder fra 01.01.19

Last ned utskriftsvennlig versjon (DOC) (PDF)

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 fastsettes som følger:

 

A - Generelle bestemmelser

 

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt B.5

 

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr.  Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

 

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

 

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.  Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19.  Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd.  Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

 

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker. 

 

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være f.eks være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

 

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

 

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

 

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

 

Jf. Matrikkellovens § 46.

 

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt B.5

 

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr.1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling. (Indekstall for 1.januar  år 2010 er 411,5)

 

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 1 246,-.

 

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

 

 

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften §18. første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

 

 

B - Gebyrer

 

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

               areal fra 0 – 1000 m²                                                      kr         30 550

areal fra 1001 – 2000 m²                                                kr         37 600

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.               kr           2 353

oppretting av punktfeste, med markarbeid                  kr         30 500

oppretting av punktfeste, uten markarbeid                  kr         20 113

 

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret    

med 20% fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt. For saksbehandlingsgebyr, se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

 

B.2 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Fremskaffe datagrunnlaget:                  30 %.             

Varsling og oppmålingsforretning:        15 %

Tekniske arbeider og dokumentasjon:             30 %                                     

Registreringsarbeidene:                         25 %

 

B.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Per ny registrering i matrikkelen                                      kr         7 043

 

B.4 Behandling av seksjoneringssøknad etter lov om eierseksjoner

            Grunnbeløp:                        kr         10 300

            Tillegg per seksjon:             kr              515

 

B.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, uten markarbeid og merking

            Areal 0 – 100 m2:                 kr           8 734

            Areal 101 – 500 m2:            kr         13 411

            Areal over 500 m2:              kr         18 324

Ved markarbeid og merking tilleggsfaktureres det etter medgått tid, jf. A10.

                       

B.6 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1)

 

B.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 4 476

 

B.8 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr pr. matrikkelenhet                                                           kr 7 049

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt B.1

 

B.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Ferdig innkalt forretning:            50 %.             

Ferdig avholdt forretning:           75 %

Ferdig matrikkelbrev:                   100 %                                   

 

B.10 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

 

B.11  Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og            anleggseiendom

areal fra 0-100m2                            kr         10 388

areal fra 101-500m2                        kr         15 887

areal fra 501-1000m2 *)                  kr         23 183

 

            Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

            Også prisreduksjon som nevnt i pkt.B1. 

            *) Gjelder kun anleggseiendom jf. Matrikkelforskriften § 34.

 

B.12   Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2                            kr         15 887

areal fra 101-500m2                        kr         23 183

areal over 500m2                             Gebyrlegges etter B.1.

 

            Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1. For saksbehandlingsgebyr se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

 

 

B.13 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

         tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

               For ett punkt                                                                    kr         8 597

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                kr         2 686

 

B.14 Klarlegging av rettigheter og / eller eksisterende grense der grensen

ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt.

               For inntil 2 punkter                                                          kr         14 103

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                kr           4 701

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt B.1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

B.15 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid.

Minstepris er kr 4 541

 

B.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt B.5

 

B.17 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)

Matrikkelbrev inntil 10 sider                        kr  175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                        kr  350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

B.18 Timepris

         Der det etter regulativet skal betales timepris, settes denne til kr 1 246

 

B.19 Disposisjonsrett til kartdata

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

 

         FKB, situasjon og høyde

kr 12

 

         Ortofoto

kr 2,5

 

         Reguleringsdata

kr 3,5

 

         VA data

kr 3,5

 

         I tillegg kommer          ekspedisjonsgebyr

kr 1 246

 

 

Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar).

Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 412 pr fastmerkerapport.

Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter.

 

 

C – Betalingsregulativ for kart, planer og tegninger på papir eller i digitalformat

 

C.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger

 

Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.

Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger gjelder følgende gebyrsatser:

 

Kart-/tegningskopier

Pris pr. stk.

A4

kr 10

A3

kr 15

 

 

C.2 Utskrift på papir og pdf fra digitale kartdatabaser

Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges, gjelder regulativets pkt. B.17.

For utskrift på papir eller levert digitalt i pdf-format gjelder følgende gebyrsatser:

Arkformat, pris pr stk papir

 

A4

kr 108

 

A3

kr 160

 

 

 

 

Arkformat, pris pr stk PDF

 

A4

kr 52

 

A3

kr 62

 

A2

kr 129

 

A1

kr 190

 

A0

 

kr 237

 

Kundetilpasset kartplott i pdf, pris per stk

 

A4

Kr. 52 + time

 

A3

Kr. 62 + time

 

A2

Kr. 129 + time

 

A1

Kr. 196 + time

 

A0

Kr. 237 + time

 

 

 

C.3 Flybilder på papirutskrift eller PDF

Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. Papirutskrift/pdf av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

 

Flybilder

Arkformat, pris pr stk papir

A4

kr 118

A3

kr 150

 

Arkformat, pris pr stk PDF-fil

A4

kr 82

A3

kr 108

A2

kr 216

A1

kr 319

A0

kr 427

 

Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

Flybilder

Arkformat, pris pr stk

A4

kr 309

A3

kr 309

 

C.4 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

Utskrifter eller kopier som er bestilt emballeres og forsendes. For nødvendig emballasje og porto gjelder følgende satser:

 

Enhet Pris pr. enhet/forsendelse

Kartrull/kartong/cd eller lignende kr. 26,-.

Porto – postens gjeldende satser.

Betaling for kartprodukter på papir og kopier på papir skjer ved bruk av faktura. Det påløper fakturagebyr for utsending av fakturaen:

 

Enhet Pris pr. faktura

Fakturagebyr påløper etter kommunale satser.