icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt   ›   Handlingsprogram 2021-2025
Kommunevåpen, stående, sort tekst med slagord. PNG-format for bruk på web

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023

Her er rådmann Trine Christensens forslag Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023. 

Du finner handlingsprogrammet i digital versjon her: https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023/#/home

I forordet skriver rådmannen følgende: 

Ås  kommune er en god kommune å bo i og det leveres gode tjenester til innbyggerne. Kommunen er en universitetskommune, noe som gjør at en har en noe yngre befolkning enn sammenlignbare kommuner. I 2020 åpner veterinærinstituttet og veterinærhøyskolen med mange nye arbeidsplasser og nye studenter. Kommunen er i en sterk utvikling og har høye ambisjoner. Dette gjenspeiles i arbeidene med ulike planer og strategier, i investeringsnivået og i tjenesteproduksjonen. Den viktigste forutsetning for satsningene og utviklingen er at kommunen har, og vil ha, en høy innbyggervekst framover.

Den største utfordringen de nærmeste årene er at økonomien ikke samsvarer med ambisjonsnivået. Ås kommune har gjennomført store investeringer for framtiden, og flere investeringer står for tur. Samtidig har befolkningsveksten vært lavere enn forutsatt og vil være lav de nærmeste årene.  Dette gir lavere inntekter enn planlagt og veksttilskuddet reduseres. Lav befolkningsvekst er en generell trend, men dette setter kommunen i en situasjon hvor vi har flere store og flotte bygg for framtidig kapasitet, men utfordres på å levere tjenester på dagens nivå framover. Vi vet innbyggerne kommer, men kan ikke forvente en større vekst i denne perioden da konkurransen mellom kommunenes utbyggingsområder er stor.

Det er helt nødvendig å gjøre større grep i denne planperioden for å sikre en bærekraftig økonomi. Det er  innarbeidet innsparinger og endringer i tjenester i budsjettforslaget, men langtfra nok. Det er rom for å justere ned tjenestenivå i de fleste tjenester. Omstilling og dreining av tjenester tar tid og har noen kortsiktige kostnader, men her ser vi virksomhetslederne som et verdifullt tilskudd til gjennomføringen av prospektene .

Rådmannen har i flere år foreslått alternative innsparinger som ikke har fått politisk forankring. Forslaget til budsjett og handlingsprogram bærer derfor preg av at handlingsprogrammet først og fremst er en viderføring av tjenestenivået og investeringsnivået slik det er i dag. Det blir svært viktig at politikere og administrasjon i fellesskap finner de gode løsningene som gjør at Ås kommune kan utvikles på en måte som sikrer tjenester til de som trenger det mest og som gir en bærekraftig utvikling på sikt.

Rådmannen har sett seg nødt til å bruke disposisjonsfond for å kunne levere et budsjett i balanse. Dette kan ikke utvikle seg da kommunen er helt avhengig av en solid buffer for å tåle selv små rentesvingninger.

Handlingsprogrammet beskriver ønskede satsninger på flere områder, investeringsplaner, hvordan kommunen skal videreutvikle tjenestene, samt omstillingskrav og kutt i tjenestene. Kommunen har mange flotte ansatte som både kan og vil utvikle tjenester og innbyggertilbud, men rammene er trange. Budsjettet for 2020 gir et driftsunderskudd på om lag 18 mill. kr, underskuddet ligger omtrendt på samme nivå også utover i perioden. I budsjettforslaget er det derfor lagt inn alternative løsninger som bidrar til bedre økonomi, herunder strukturelle endringer, økte inntekter fra eiendomsskatt, reduserte investeringer samt kutt i tjenester. Alt dette krever et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon gjennom 2020 for å kunne realiseres fra 2021. Uansett valg må det være kontinuerlig arbeid med omstilling og effektivisering.

Trine Christensen
Rådmann i Ås kommune