icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Handlingsprogram med økonomiplan
Handlingsprogram 2012 - 2015 illustrasjonsbilde
Handlingsprogram 2012 - 2015 illustrasjonsbilde elg
  

Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Dokumentet tar utgangspunkt i de overordnede mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023).

Det er tatt utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene.

Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai og som fortsatte i hovedutvalgene med en diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august. Prosessen ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapet 26.oktober.

Sak i formannskapet 8.6.2011 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet.

Formannskapet fattet på møte følgende vedtak:
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr: Sentraladministrasjonen: 66 128 Oppvekst og kultur: 299 815 Helse- og sosial: 224 300 Teknikk og miljø: 86 127

Da kan laste ned hele dokumentet i pdf-format her.