icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Skatt og avgifter   ›   Kommunale avgifter
  

Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer i Ås

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene  på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år.

Oppvekst

Oppvekst

Sats 2019

Sats 2020

%

Endring

Barnehagene

Foreldrebetaling maksimalpris endres 1.1.2020

2990/ 3040

3135

3,1 %

Inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alder 2-5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 500 1.8.2020.

I forskrift om foreldrebetaling §3 skal satsen maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt

Kostpenger

400

400

 

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn under tre år

206 557

216 607

4,8 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn over tre år

97 954

102 941

5 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår tom 2010

 

9 500

ikke oppgitt pr okt

 

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2011-2013

16 700

   

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2014-2016

20 200

   

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2017 -2019

21 400

   

Tilskuddssats til familiebarnehager - nasjonal sats inkl. kapital barn under tre år

163 900

   

Tilskuddssats til familiebarnehager -nasjonal sats inkl. kapital barn over tre år

124 500

   

Skolefritidsordningen  

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) inkl kost. Endres 1.8.2020

2 330

2390

2,5 %

Helplass (mer enn 10 timer) inkl kost. Endres 1.8.2020

3 110

3190

2,5 %

Enkeltdag når skolen er stengt

490

505

3 %

Enkeltdag når skolen er åpen

270

280

3 %

Redusert foreldrebetaling for inntekt under 260 000 (hel/deltidsplass)

1600/ 890

1645/

915

3 %

Redusert foreldrebetaling for inntekt fra 261 000 til 450 000 (hel/deltidsplass)

2400/ 1330

2468/

1368

3 %

Regjering foreslår å innføre nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. trinn fra 1.august 2020. Det foreslås også gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette ila våren 2020.

For redusert foreldrebetaling på SFO må det fylles ut et skjema og legge ved dokumentasjon på husholdningens samlete inntekt.

Kulturskolen

Elevkontingent gruppetilbud pr år

3 830

3926

2,5 %

Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år

4 620

4712

2,5 %

Musikal (sang + dans)

5 750

5894

2,5 %

Kurs

800

820

2,5 %

Kulturhuset inkl. Ås eldresenter og Åsgård (festsal)      

Store sal

2 560

2 624

2,5 %

Store salong

1 030

1 056

2,5 %

Lille salong

620

640

2,5 %

Lille sal

1 030

1 060

2,5 %

Lille sal og salong

1 540

1 590

2,5 %

Seniorsenteret

1 950

2 000

2,5 %

Festsalen Åsgård

4 100

4 200

2,5 %

Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)

540

560

2,5 %

Kinobilletter voksen

110

120

2,5 %

Kinobilletter under 20 år/ honnør/ student

100

100

0 %

Helse og sosial

HELSE- OG SOSIAL

Sats 2019

Sats 2020

% Endring

Pleie-, omsorg- og miljøarbeidertjenesten

Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten

     

Inntekt inntil 2G (Inntil kr 96 883)

Timepris 56 (Maksbeløp 210)

Timepris 56

(Maksbe løp 210)

 

Fra 2G til 3G (kr 193 766 -290 649)

204 -784

209-804

2,5 %

Fra 3G til 4G (kr 290 649 -387 532)

275 - 1248

282-

1279

2,5 %

Fra 4G til 5G (kr 387 532 – 484 415)

341-1641

350-

1682

2,5 %

Fra 5G til 6G (kr 484 415 – 581 295)

479 -3420

491-

3505

2,5 %

Over 6 G (over kr 581 298)

610-4138

625-

4241

2,5 %

Hjelp til handling

56

58

3,6 %

Korttidsopphold pr. døgn

 

Faste satser - følger statsbudsjet

 

Faste satser – følger statsbudsjett

 

Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer

133

137

3,0 %

Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer

172

177

2,9 %

Døgnpris for sykehjemsplass

     

Middag - 2 retters liten porsjon – levert kald

60

62

3,3 %

Middag - 2 retters stor porsjon – levert kald

73

75

2,7 %

GSM (alle nye Trgghetsalarmer fra 1.1.17 vil være GSM alarmer )

4570

4700

2,8 %

Egenbetaling for bruk av bil

3180

3276

3,0 %

Frisklivssentralen          

Kurs- og aktivitetstilbud

250

250

 

Fritidstiltak for funksjonshemmede

Semesteravgift - varmtvannsbading

1050

   

Teknisk; Åshallen og Nordbyhallen

Åshallen og Nordbyhallen Sats 2019 Sats 2020 % Endring
       
Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år) 215 220 2,30 %
Kamper/arr. utenbygds 770 770  
Kamper/arrangementer barn innenbygds 0    
Kamper/arrangementer voksne innenbygds 290 300 3,50 %
Nordbytun svømmehall:       
Enkeltbillett voksne 70 75 7,10 %
10 klippekort voksne 510 520 2,00 %
Barn under 16 år (barn/trygd pr.time) 40 40  
Halvårskort (personlige)voksne 900 900  
Halvårskort (personlige) barn 500 500  
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) 1850 1850  
10 klippekort, barn 235 235  
Utleie Nordbytun svømmehall:      
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år 0 0  
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) 215 220 2,30 %
Timesats trening utenbygds 290 300 3,50 %
Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år 0 0  
Stevner/arrangementer innenbygds 290 300 3,50 %
Stevner/arrangementer utenbygds 750 750  
Ås svømmehall:      
Enkeltbillett voksne 70 75 7,10 %
10 klippekort voksne 510 520 2,00 %
Barn under 16 år (barn/trygd pr.time) 40 40  
Halvårskort (personlige)voksne 900 900  
Halvårskort (personlige) barn 500 500  
Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn) 1850 1850  
10 klippekort, barn 235 235  
Utleie Ås svømmehall:      
Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år 0 0  
Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år) 215 220 2,30 %
Timesats trening utenbygds 290 300 3,50 %
Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år 0 0  
Stevner/arrangementer innenbygds 290 300 3,50 %
Stevner/arrangementer utenbygds 750 750  

Teknisk; Boligforvaltning

Boligforvaltning Sats 2019 Sats 2020 % Endring
Husleieinntekter og husleie omsorgsboliger Årlig indeksregulering ca. 2, 0 %   Årlig indeksregulering  
Ses konkret hen til den enkelte leieavtale. Ca. 2 %. 
Gebyr til kommunen, skriving av begjæring, 1 R 1 130 1 172 3,70 %
Rettsgebyr, 1R, vedtas i statsbudsjettet, forlag om økning til kr. 1.172 for 2020
Gebyr til namsmannen/Statens Innkrevingssentral. 2 373 2 461 3,70 %
Rettsgebyrloven § 14,2. ledd: 2,1R 
Rettsgebyrloven 14, 2. ledd nr. 5 tvangsfullbyrdelse blir gjennomført, 2 ganger rettsgebyret: kr 1.373,- x 2 4 746 4 746  
Meglerhenvendelser vedr. utfylling av skjema med bekreftende underskrift, ved overdragelse av fremfesteiendommer, med bekreftende underskrift (f.eks. informasjon om festeforhold, festeavgift). 1 500 1 500  
Annen formell bistand til eiendomsmeglere og øvrige profesjonelle aktører * 1 500 1 500  
Gebyr unødig brannutrykning («falsk alarm»), viderefaktureres leier, Følger gebyrsatsen til Follo Brannvesen 5 000 5 000  
Gebyrer, etablering av startlån, (administreres av økonomiavd.) 0 0  
Gebyr når vi tinglyser (refinansiering) (Kartverket kr. 535,-) 1 200 1 200  
Gebyr, sletting av pant tinkl. Gebyr til Kartverket. 2 500 2 500  
Gebyr, prioritetsvikelse (særlig grunner), inkl. gebyr til Kartverket. 3 500 3 500  
*Etter Forvaltningslovens § 11 har vi en generell veiledningsplikt som det ikke er adgang til å ta betaling for. Veiledningsplikten gjelder såvel ovenfor person / firma som er part i en konkret verserende sak, som informasjon av mer generell karakter, (f. eks. saksbehandlingsrekkefølge , korrekt off. instans, vedlegg til ev. søknad o. lign.)
Formuleringen i skjemaet ovenfor er ment å ivareta denne sondringen.
Bruken av gebyrsatsen bør være fleksibel, bistanden kan variere fra en enkelt stempel påtegning, til mer arbeidskrevende undersøkelser. Gebyrene er vanlige i mange kommuner men er ikke tidligere benyttet i Ås kommune.

Teknisk; Bygnings- og Oppmålingsvesenet

Bygnings- og Oppmålingsvesenet                                                                                                                                                        

Sats 2020

                     
Oppmålingsgebyr   3,7 %
Gebyr byggesak    
Reguleringsgebyr, vurderes etter enkeltsaker    

 

Teknisk; Vann avløp og renovasjon

 

Vann

Sats 2019

Sats 2020

% Endring

Årsavgift, vann, pr m³, variabel del 14,61 16,28 11,40 %
Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);  2817 3379 20,00 %
Fast abonnementspris 625 938 50 %
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats 125 125  
snitt 180 m2 lav sats 22500 22500  
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats 250 250  
snitt 180 m2 høy sats 4500 4500  

Avløp

     

Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del

23,1

19,46

-15,8 %

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

4403

3857

12,4 %

Abonnementspris

938

938

 

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats

138,5

138,5

 

snitt 180 m2 bruksareal

24750

24750

 

Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats

275

275

 

snitt 180 m2 bruksareal

49500

49500

 

Kontrollgebyr avlesning vannmålere

1125

1125

 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år

2160

2225

3 %

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år

1156

1156

 

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år

4318

4318

 

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år

4318

4318

 

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3

375

375

 

Eiendommer med fellesanlegg

     

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser

3125

3125

 

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg

2500

2500

 

Renovasjon

     

Renovasjonsavgift

2520

2645

5 %

Hytterenovasjon

1260

1323

5 %

Feiervesen

     

Feie- og tilsynsgebyr

550

566

3 %

Samferdsel

     

Saksbehandlingsgebyr gravesøknad vei

2850

2935,5

3 %

Forringelsesgebyr pr kvm asfaltert trafikkareal

100 kr/kvm

100

kr/kvm

 

Forringelsesgebyr pr kvm ikke-asfaltert trafikkareal

50 kr/kvm

50

kr/kvm

 

 

Sentraladministrasjonen

SENTRALADMINISTRASJONEN

Sats 2019

Sats 2020

%

Endring

Meglerpakke

1732

1775

2,3 %

Eiendomsinformasjon

196

245

25,0 %

Bygningsdata

176

180

2,3 %

Grunnkart

265

272

2,6 %

Ledningskart

176

180

2,3 %

Målebrev

332

340

2,4 %

Godkjente bygningstegninger

401

411

2,5 %

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

367

376

2,5 %

Seksjoneringstillatelse

237

243

2,5 %

Naboliste

166

170

2,4 %

Gjeldende regulering m/ bestemmelser

332

340

2,4 %

Gjeldende kommuneplan

176

180

2,3 %

Ortofoto

166

170

2,4 %

Skråfoto/flyfoto

602

617

2,5 %

Tilknytning til offentlig vann og avløp

65

67

3,1 %

Adkomst til eiendommen

107

110

2,8 %

Kommunale avgifter og gebyrer

171

175

2,3 %

Legalpant

65

67

3,1 %

Fakturagebyr

67

69

3,0 %

Vigselsgebyr utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler

1025

1050

2,4 %

Leie av lokale for vigsel av utenbygdspar

1025

1050

2,4 %

 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven for Ås kommune for året 2020

Gjelder fra 01.01.20

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 fastsettes som følger:

A - Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt B.5

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker.

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være f.eks være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

Jf. Matrikkellovens § 46.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt B.5

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr.1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling.

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 1 292,-.

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften §18. første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

B - Gebyrer

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

areal fra 0 – 1000 m²

kr

31 680

areal fra 1001 – 2000 m²

kr

38 991

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

kr

2 440

oppretting av punktfeste, med markarbeid

kr

31 629

oppretting av punktfeste, uten markarbeid

kr

20 857

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret med 20% fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt. For saksbehandlingsgebyr, se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

B.2 Gjennomføring av ny oppmålingsforretning og endringer av geometri etter tillatelse er gitt

Der det er behov for å avholde ny oppmålingsforretning etter opprinnelig forretning er avholdt, eller geometriendringer etter tillatelse er gitt, settes gebyrsatsene slik:

Gjennomføring av ekstra oppmålingsforretning settes lik 15% av gebyrene i punkt B.1 Endringer på geometri etter tillatelse er gitt faktureres etter medgått tid.

B.3 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

Fremskaffe datagrunnlaget:

30 %

Varsling og oppmålingsforretning:

15 %

Tekniske arbeider og dokumentasjon:

30 %

Registreringsarbeidene:

25 %

B.4 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Per ny registrering i matrikkelen       kr 7 304

B.5 Behandling av seksjonerings- og reseksjoneringssøknad etter lov om eierseksjoner

Grunnbeløp: kr 10 681

Tillegg per seksjon: kr 534

B.6 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, uten markarbeid og merking

Areal 0 – 100 m2: kr 9 057

Areal 101 – 500 m2: kr 3 907

Areal over 500 m2: kr 19 002

Ved markarbeid og merking tilleggsfaktureres det etter medgått tid, jf. A10.

B.7 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1)

B.8 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 4 642

B.9 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr pr. matrikkelenhet kr 7 310

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt B.1

B.10 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

Ferdig innkalt forretning:

50 %.

Ferdig avholdt forretning:

75 %

Ferdig matrikkelbrev:

100 %

B.11 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

B.12 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2: kr 10 772

areal fra 101-500m2: kr 16 475

areal fra 501-1000m2 *): kr 24 041

Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom. Også prisreduksjon som nevnt i pkt.B1.
*) Gjelder kun anleggseiendom jf. Matrikkelforskriften § 34.

B.13 Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2: kr 16 475

areal fra 101-500m2: kr 24 041

areal over 500m2: Gebyrlegges etter B.1.

Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1. For saksbehandlingsgebyr se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

B.14 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For ett punkt kr 4 523

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2 785

B.15 Klarlegging av rettigheter og / eller eksisterende grense der grensen ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt.

For inntil 2 punkter kr 14 625

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 4 875

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt B.1. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

B.16 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid. Minstepris er kr 4 709

B.17 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt B.5

B.18 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)

Matrikkelbrev inntil 10 sider                          kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                          kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

B.19 Disposisjonsrett til kartdata som ekspederes manuelt

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

FKB, situasjon og høyde        kr 12

Ortofoto                                     kr 2,50       Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar)

Reguleringsdata                      kr 3,50

VA data                                      kr 3,50

I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr, ekspedisjonsgebyret settes lik timespris i punkt A.10.

Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 427,- per fastmerkerapport.

Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter.

C – Produkter i kommunens nettbutikk for salg av kart-, eiendomsdata og byggesakstjenester

I kommunens nettbutikk selges kart-, eiendomsdata og byggesakstjenester. For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator).

C.1 Digitale kartdata i vektorformat

Digitale kartdata i vektorformat leveres i en rekke formater og koordinatsystemer bestemt av leverandør. Gebyret beregnes basert på areal av området det ønskes kartdata for.

Minstepris, kartdata for kommune- og reguleringsplan: kr 500

C.2 Produkter og data i pdf-format

Situasjonskartpakke kr 600

Situasjonskart kr 300

Fakturagebyr påløper etter kommunale satser.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33-1 FOR ÅR 2020

GENERELT

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven og gebyrforskrift av 23.02.12. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2020

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940, med unntak for tiltak som ikke har bebygd areal, der nyttes bebygd areal (BYA).

Betalingsbetingelser:

  1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger.

  1. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.

  2. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.600.000 per tiltak.

BYGGESAKER

Tiltak som behandles etter søknad i h.t.t. plan- og bygningslovens §20-1. §20-3

 

Tiltak

Sats 2020

1.1 Bolig / fritidseiendom

 

1.1.1 Enebolig

26 750

1.1.2 Enebolig med sekundærleilighet.

33 440

1.1.3 Tomannsboliger

40 127

1.1.4 Andre boligbygg, per boenhet utover 1.1.3.

3 - 30 boenheter

10 250

31 - 50 boenheter

5 250

Utover 50 boenheter

1 250

1.1.5 Oppdeling av bolig og etablering av sek.leilighet

13 400

1.1.6 Garasjer /uthus, tilbygg, påbygg, under-, ombygging:

Inntil 15 m2

4 766

16 – 30 m2

5 532

31 – 50 m2

8 065

51 – 70 m2

11 061

71 – 100 m2

13 480

Over 100 m2

18 434

1.1.7 Andre tiltak på bolig- og fritidseiendom (som ikke går under 1.8)

8 584

1.2 Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging.

1.2.1 0 – 150 m2

35 000

1.2.2 151 – 300 m2

57 000

1.2.3 301 – 600 m2

81 000

1.2.4 501 – 1000 m2

95 000

1.2.5 Til-, på-, under- og ombygging:

Inntil 50 m2

19 000

51 – 150 m2

28 500

151 – 300 m2

47 500

301 – 1000 m2

57 000

Tillegg per m2 for areal over 1000 m2:

 

1001 – 10 000 m2

38

10 001 – 20 000 m2

19

Over 20 001 m2

9

1.2.6 Enkle uisolerte næringsbygg

20 000

Tillegg per m2 for areal over 100 m2

20

1.3 Tekniske installasjoner, nybygg, endring og reparasjon

1.3.1 VVS-tiltak, heis, antenner, master, skorsteiner, brannmurer, andre mindre tiltak

6 296

1.4 Veianlegg og røranlegg i grunnen

1.4.1 Ny /endret avkjørsel (ikke knyttet til byggesak)

3 435

1.4.2 Mindre anlegg

5 382

1.4.3 Større anlegg

9 295

1.5 Riving

1.5.1 Riving < 100 m2

3 914

1.5.2 Riving > 100 m2

7 828

Når riving søkes og gjennomføres samtidig med oppføring av nytt bygg på samme eiendom betales halvt gebyr for riving.

1.6 Bruksendring

1.6.1 Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-3. Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t. regulativets 1.1 og 1.2

6 901

1.6.2 Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-4, jf. sak § 3-1 c) (tilleggsdel til hoveddel)

4 893

Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t. regulativets 1.1 og 1.2

1.7 Skilt- og reklameinnretninger

1.7.1 Enkeltskilt, per virksomhet og søknad

3 444

1.7.2 Skiltplan (for bygg)

7 426

1.8 Andre tiltak, diverse

1.8.1 Fasadeendring, støttemur, gjerde, levegg, støyskjerm, svømmebasseng, brønn, dam, o.l.

4 574

1.8.2 Terrenginngrep, brygger, moloer, naust, o.l.

6 888

1.8.3 Massedeponi Inntil 10 000 m3

11 409

For hver overskytende 1 000 m3 over 10 000 m3;

587

1.8.4 Midlertidig brukstillatelse

1 468

1.8.5 Lokal godkjenning av foretak etter SAK § 11-4, 6.ledd

2 250

1.8.6 Fravik fra krav i byggeteknisk forskrift (TEK), jf. pbl. § 31-2, 4.ledd.

3 450

1.9 Endringer

1.9.1. Reviderte tegninger, - fast pris. Gjelder ikke småhus og fritidsboliger.

2 446

1.9.2 Endring av tidligere innvilget tillatelse; 25 % av opprinnelig gebyr, minimum kr. 2 446.

 

1.10 Igangsettingstillatelse

1.10.1 Gebyr for hver igangsettingstillatelse (totrinns-søknad)

2 936

1.11 Gebyr ved mangelfull søknad

Dersom søker ikke har komplettert søknad etter første brev fra bygningsmyndigheten med angitte mangler, påløper det et tilleggsgebyr på kr. 1 957 for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

2 Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-4, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1, 3-2.

2.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg samt alminnelig driftsbygninger i landbruket. Nybygg, tilbygg, endring og annet.

Inntil 15 m2

4 766

16 – 30 m2

5 532

31 – 50 m2

8 065

51 – 70 m2

11 061

71 – 100 m2

13 480

Over 100 m2

18 434

Tillegg per m2 for areal over 100 m2:

20

3 Godkjenning av selvbygger etter saksbehandlingsforskriftens § 6-8.

3.1 Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig.

4 893

4 Deling etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m

4.1 Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller

10 323

4.2 Ved søknad om fradeling av flere enn to nye parseller

16 195

4.3 Ved søknad om fradeling ved arealoverføring

5 161

5 Ulovlig byggearbeid

5.1 Saksbehandling som påløper i forbindelse med ulovlig arbeid og bruksendring og /eller arbeid som er utført i strid med tillatelser/bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse faktureres etter medgått tid; timepris kr. 1 292,-

5.2 Overtredelsesgebyr: Det vises til plan- og bygningslovens 32-8 og til kapittel 16 i Forskrift om byggesak m/ veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr.

6 Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1, 29-4, første ledd.

6.1 Søknad som avklares uten uttalelse fra regionale myndigheter.

7 000

6.2 Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

12 000

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første.

7 Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 400.

 

PLANSAKER

Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningslovens § 33-1 og forskrift av 2.2.2012

Betalingsbetingelser

  • Gebyr for oppstartsmøte kreves når oppstartsmøte er gjennomført og forfaller til betaling umiddelbart

  • Gebyr for planprogram kreves når saken legges fram til politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart

  • Gebyret for høringsforslag kreves når saken legges fram for politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart.

Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak:

Tiltak

Plan- og bygningsloven

Oppstart av reguleringsarbeidet - Oppstartsmøte

§ 12-8

Planprogram

§ 4-1

Forslag til detaljregulering - høringsforslag

§ 12-3

Forslag om endring i reguleringsplan

§ 12-14

Dispensasjon – søknad og vedtak

§ 19 - 1,2

Midlertidig forbud mot tiltak – søknad om samtykke

§ 13-1

Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl. § 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter.

§ 2 Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte

Gebyr for avholdelse av oppstartsmøte: 20 000 kr

§ 3 Planprogram

Gebyr for fastsettelse av planprogram 30 000 kr

§ 4 Forslag til detaljregulering – høringsforslag

Grunnbeløp 80 000 kr

Tillegg per m2 for planområder over 5 000 m2:

5 001 – 15 000 m2

kr 8

15 001 – 30 000 m2

kr 4

30 001 – 50 000 m2

kr 2

over 50 000 m2

kr 1

Det betales gebyr for all ny bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng. Tillegg for bebyggelsen, per m2

0 – 1 000 m2 BRA

kr 30

1 001 – 5 000 m2 BRA

kr 20

5 001 – 10 000 m2 BRA

kr 10

10 001 – 50 000 m2 BRA

Kr 2

§ 5 Tilleggsgebyr

Tillegg for endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling og ny fremleggelse for hovedutvalg for teknikk og miljø. 25 000 kr

Tillegg for detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan (k-plan eller områdereguleringsplan) 25 000 kr

Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid.

Timeprisen er kr 1 100 eks mva.

§ 6 Forslag om endring i reguleringsplan

Små endringer som godkjennes administrativt, jf.pbl. § 12-14: 10 500 kr

Endringer som godkjennes ved politisk behandling etter pbl. §12-14: 18 000 kr

§ 7 Dispensasjon

Søknad som avklares uten regionale myndigheters uttalelse: 10 000 kr

Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse: 15 000 kr

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første.

§ 8 Planinitiativ

Framleggelse av planinitiativ, som ikke er i tråd med overordnet plan, til politisk behandling:

10 000 kr

§9 Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 300.

§ 10 Behandling av samtykke til bygge- og deletiltak til tross for midlertidig forbud mot tiltak

Grunnbeløp: 4 000 kr

§ 11 Reduksjon eller fritak fra gebyr

Jord- og skogbruksområder, friluftslivsområder og naturområder hvor det ikke skal gjennomføres tiltak, jf. pbl. § 12-5 nr.5, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr.

Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig.

§ 12 Øvre tak på reguleringsgebyr

Øvre grense for samlet gebyr er kr 1 500 000,-