Ås rådhus
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-290 detaljregulering Grimsrudveien

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortau for del av Grimsrudveien.

Illustrasjonsbilde av regulering

Kommunestyrets vedtak 10.06.2015

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist på kart datert 05.11.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.11.2014, med følgende tilføyelse:

  • Det innarbeides gangfelt for krysning av Grimsrudveien i tilknytning til barnehagen.

Sweco Norge AS har på vegne av Ås kommune utarbeidet forslag til gang- og sykkelvei/fortau langs Grimsrudveien. Vedtak av planforslaget innebærer at det blir mulig å etablere fortau fra gang-/sykkelveien langs Høyungsletta til Sjøskogen langs Grimsrudveien, slik at gående og syklende kan ferdes tryggere blant annet fram til Vinterbro barnehage og Sjøskogen skole. For nærmere beskrivelse av planforslaget henvises det til planbeskrivelsen. 

Eventuelle bemerkninger til vedtaket sendes:

Ås kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
postboks 195, 1431