Aalerud2

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-299 Detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård

Ås kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård i møte 15.03.2017, K-sak 14/17. Formålet med planen er å legge til rette for en terrengoppfylling på en del av landbrukseiendommen Aalerud gård, gnr/bnr 89/1.

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 15.03.2017, K-sak 14/17, vedtok overnevnte reguleringsplan. Formålet med planen er å legge til rette for en terrengoppfylling på en del av landbrukseiendommen Aalerud gård, gnr/bnr 89/1, i Ås kommune. Planområdet er på 102 dekar og er i dag disponert til landbruk- , natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel. Etter ferdigstillelse av tiltaket skal området tilbakeføres til LNF-formålet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plan- og utviklingssjefen i Ås.

Vedlegg:
Reguleringsbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelser
Saksutskrift fra Kommunestyre 15.03.17