icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 16.06.2010, vedtatt følgende reguleringsplaner: Dyster-Eldor Søndre del og brannstasjon Haug gård.

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak:
Ås kommunestyre har i møte 16.06.2010, vedtatt ovennevnte reguleringsplaner:

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor – søndre del

Planområdet er på i alt 183 dekar, hvorav ca. 170 dekar eies av Ås kommune. Området består av småkupert terreng som i hovedsak er bevokst med løvskog, men med innslag av furu og gran. Området grenser i nord mot Grunnfjellsveien og Dyster-Eldor, nordre del, som er utbygd med boliger, i øst og sør mot skog og dyrket mark, i vest mot boligområdet Granheim og Sollia.

Området foreslås utbygd med ca. 200 boliger, fordelt på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. I tillegg foreslås skole, barnehage og friområder.

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for brannstasjon m.m. på Haug gård

Området ligger i hovedsak på gnr 16 bnr 1 Nordre Haug gård, Drøbakveien 191, en mindre del på del på vedtatt fradelt parsell av gnr 15 bnr 1, Nordre Holstad, og omfatter et areal på ca. 39 dekar nord for Drøbakveien. Planen omfatter brannstasjon for Søndre Follo Brannvesen, lokaler for Ambulansetjenesten i Akershus, gårdstun med bebyggelse, i tillegg til jordsorteringsanlegg og treningsareal for brannvesenet.

Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til:

Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195,   1431 ÅS. 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til § 1-9 i plan- og bygningsloven av 2008, til forvaltningslovens § 28 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Innløsning og erstatning:

Det kan kreves innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om innløsning eller erstatning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. kapittel 15 i plan - og bygningsloven av 2008.

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås 

Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor i utskriftavennlig format. (DOC) (PDF)


Reguleringsbestemmelser brannstasjon med mer for Haug gård i utskriftsvennlig format. (DOC) (PDF)

Reguleringsplan for Dyster-Eldor (pdf-format).

Reguleringsplan for Haug gård (pdf-format).