icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen.

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 29.02.2012, sak 7/12, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagte utskrift av møtebok og saksframlegg med reguleringskart og bestemmelser med mer. Planen gir rammer for endring av bebyggelse, sikring av friområde, vern av kulturminner og vern av leveområde for salamander.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes Ås kommune, bygnings- og reguleringsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås. Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. Det vises til Plan- og bygningslovens § 1-9 og til Forvaltningslovens §§ 28 - 33 og til retningslinjene i Forvaltningslovens kapittel VI.
 
Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3.
 
Bygnings- og reguleringssjefen i Ås
 
Vedlegg:
 
1.        Utskrift av møtebok (DOC) (PDF)
2.        Saksframlegg (DOC) (PDF)
4.        Vedtatt reguleringsplankart (pdf)